+

Intersil – ISL2853x/63x Family of 5V Zero-drift Rail-to-rail Input/Output PGIAs